Rəqəmsal topoqrafik xəritə -  müəyyən miqyaslı müvafiq topoqrafik xəritənin dəqiqliyinə və məzmununa görə, tətbiq edilmiş quruluşda və şifrədə xəritə üçün qəbul olunmuş proyeksiyaların, koordinat  və yüksəklik sistemləri bölgüsünün elektron formata çevrilmiş rəqəmsal ərazi modelidir.

 Rəqəmsal topoqrafik xəritələr aşağıdakı elementləri özündə birləşdirir: riyazi əsas, planlı hündürlük bazası, relyef, hidroqrafiya və hidroqurğular yaşayış məntəqələri, sənaye, kənd təsərrüfatı və sosial-mədəni obyektlər, yol şəbəkəsi və yol strukturları, bitki örtüyü və torpaq, sərhədlər və çəpərlər. 

 1:10 000 və 1:25 000 miqyasda olan Rəqəmsal Topoqrafik Xəritələr ərazinin ətraflı öyrənilməsi, həmçinin mühəndis konstruksiyalarının inşası, su maneələrinin aşılması və digər dəqiq ölçmə və hesablamalar üçün nəzərdə tutulub. Bu miqyaslı RTX-lər daha çox kiçik miqyaslı topoqrafik xəritələrin, tematik xəritələrin və digər kartoqrafik sənədlərin tərtibi üçün istifadə olunur.

Rəqəmsal topoqrafik xəritələrdən istifadə olunur:

• kənd təsərrüfatında - torpaq əkinçiliyi və intensiv əkinçilik sahələrində torpaq qeydiyyatında, ətraflı torpaq tədqiqatları və eroziya əleyhinə tədbirlər və s. üçün;

• evakuasiya, təhlükəsizlik, mühəndislik və digər şəbəkələrin yerini əks etdirən planların yaradılması;

• meliorasiya üçün - meliorasiya layihələrinin hazırlanması və torpaqların suvarılması və qurudulması üçün tədqiqatlar aparmaq üçün;

• geoloji kəşfiyyatda - ətraflı axtarış və kəşfiyyat, geoloji və geofiziki tədqiqatlar üçün;

• neft və qaz yataqlarının işlənməsində - işlənmiş ərazinin planlarını, müxtəlif mühəndislik obyektlərini birləşdirən quyuların təşkili və yerləşdirilməsi layihələrini və s. tərtib etmək;

• hidrotexniki tikintidə - hidroelektrik kompleks üçün sahə seçərkən və düz ərazilərdə su anbarları üçün layihələr hazırlayarkən, kanallar axtararkən və qoruyucu konstruksiyalar dizayn edərkən.

1: 50,000, 1: 100,000 və 1: 200,000 miqyaslı Rəqəmsal Topoqrafik Xəritələr obyektlərinin layihələndirilməsi və tikintisində ölçmə və hesablamalar, hərbi mühəndis qurğuları və hərbi hissələrdə yerləşmə mövqelərinin hazırlanması, idarə edilməsi və koordinatlarının təyin edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1: 500.000 və 1: 1.000.000 miqyaslı Rəqəmsal Topoqrafik Xəritələr  əməliyyatların hazırlanmasında və aparılmasında ərazinin ümumi xarakterini öyrənmək və qiymətləndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin aviasiya tərəfindən uçuş xəritələri kimi də istifadə olunur.

Sualin var?